Clubul Medicilor E�i FarmaciE�tilor

propecia to buy.

Ca urmare a numA?rului mare al foE�tilor absolvenE�ilor din cadrul facultA?E�ii de MedicinA? E�i Farmacie, absolvenE�i proveniE�i din E�A?rile arabe, care A�E�i exercitA? profesia A�n RomA?nia E�i A�n E�A?rile arabe E�i avA?nd A�n vedere importanE�a acestui sector medical al societA?E�ilor noastre am A�nfiinE�at Clubul Medicilor E�i FarmaciE�tilor din cadrul CCERPA pentru a veni A�n sprijinul medicilor, farmaciE�tilor, studenE�ilor de la medicinA? E�i farmacie, la care pot adera E�i alte categorii de personal cu studii superioare implicate A�n activitatea medicalA?, A�n acordarea asistenE�ei medicale, A�nvA?E�A?mA?ntului medical superior, cercetarea E�tiinE�ificA? medicalA?.

Paleta de activitA?E�i organizate de cA?tre Clubul Medicilor E�i FarmaciE�tilor cuprind:

a�� Organizarea de congrese, conferinE�e, seminarii, mese rotunde, schimb de experineE�A? sesiuni cu caracter E�tiinE�ific naE�ional E�i internaE�ional A�n scopul afirmA?rii E�i creE�terii prestigiului medical.

a�� Elaborarea de programe proprii de cercetare AYi/sau participare la realizarea unor programe naA?ionale AYi internaA?ionale A�n domeniu;

a�� Actualizarea permanentA? a programelor privind pregA?tirea profesionalA?, cursuri de specialitate corespunzA?toare a medicilor, farmaciE�tilor E�i studenE�ilor precum AYi urmA?rirea aplicA?rii acestora A�n colaborare cu alte instituA?ii implicate A�n acest proces.

a�� Acordarea unor servicii medicale mai ales comunitA?E�ii arabe E�i a familiilor mixte cu acces grupelor vulnerabile.

a�� Editarea unor publicaA?ii de profil E�i de promovare.